SanyoTahoPhone

SanyoTahoPhone

Kyocera’s latest phone for Sanyo, the rugged Taho